Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”Statut

§1 Postanowienia ogólne

 1. Statut reguluje działalność organizacji naukowej o nazwie Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda”. Dopuszcza się skrót SSOGPTChem „Hybryda”.
 2. Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda” (zwana dalej Sekcją) nie posiada osobowości prawnej i jako organizacja studencka oparta na zasadach dobrowolności przynależności działa przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (zwanym dalej WCh PG) na zasadach koła naukowego.
 3. Zwierzchnikiem Sekcji jest JM Rektor PG, a bezpośrednio Dziekan WCh PG.
 4. Sekcja na pisemny wniosek placówek oświatowych służy pomocą dydaktyczną, stosownie do wymogów placówki i swoich możliwości.
 5. Sekcja może współpracować z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, może także przystępować do takich organizacji.
 6. Sekcja posługuje się znakiem graficznym, którego wzór określa załącznik do Statutu.

§2 Cele i zadania

 1. Celem Sekcji jest:
  1. popieranie rozwoju oraz szerzenie szeroko rozumianej wiedzy z zakresu nauk chemicznych i przyrodniczych
  2. reprezentowanie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (zwanego dalej OG PTChem) oraz WCh PG na forum ogólnopolskim i zagranicznym
  3. realizacja własnych projektów badawczych
  4. kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
 2. Formy działalności Sekcji:
  1. organizacja spotkań, odczytów, referatów i dyskusji
  2. organizacja i udział w sesjach naukowych, konferencjach, wykładach naukowych
  3. współpraca z innymi organizacjami naukowymi, technicznymi i studenckimi
  4. organizacja i udział w obozach integracyjnych i naukowych
  5. rozpisywanie konkursów na prace o tematyce z zakresu szeroko rozumianych nauk chemicznych i przyrodniczych
  6. organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną i studentami
  7. publikacja strony internetowej oraz prowadzenie Kroniki Sekcji jako źródła informacji o działalności Sekcji

§3 Członkostwo

 1. Członkiem może zostać każdy student WChPG, który przebył okres stażu, zwany aspiranturą.
 2. O przyjęciu studenta na okres próbny decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego.
 3. Aspiranci Sekcji nie mają prawa do:
  1. czynnego głosowania w sprawach omawianych na zebraniach Sekcji pod warunkiem, że zakaz ten nie zostanie uchylony w drodze głosowania
  2. przebywania na terenie Sekcji bez nadzoru
  3. ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów na obozy, konferencje naukowe, itp. ze środków Sekcji
 4. Status Członka uzyskuje się z chwilą wpisania na listę Członków Sekcji w terminie nie później niż 7 dni od podjęcia decyzji o członkostwie.
 5. Lista członków Sekcji jest jawna i ogólnie dostępna.
 6. Dokumentem stwierdzającym przynależność do Sekcji jest legitymacja SSOGPTChem „Hybryda”.
 7. Prawa członków Sekcji:
  1. korzystanie z wszelkiego wyposażenia znajdującego się w siedzibie Sekcji w celach naukowo-dydaktycznych
  2. zgłaszanie wniosków i uwag we wszystkich sprawach związanych z działalnością Sekcji, ocena pracy Zarządu i domaganie się uzasadnienia podejmowanych decyzji
  3. bierne i czynne prawo wyborcze
  4. zgłaszanie poprawek do statutu Sekcji
  5. wnioskowanie do Prezesa o zawieszenie swojej działalności w Sekcji. Prezes może wydać decyzję o zawieszeniu wyłącznie w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba, intensywne badania naukowe lub sytuacje losowe)
 8. Obowiązki członków Sekcji:
  1. przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i ustaleń podjętych na zebraniach oraz zadań powierzonych przez Dziekana, Opiekuna Naukowego, Opiekuna lub Prezesa
  2. godne reprezentowanie WCh PG i Sekcji poprzez czynny i systematyczny udział w jego pracach
  3. popularyzowanie działalności Sekcji wśród studentów
  4. obecność na Zebraniu Walnym
 9. Na wniosek Zarządu może zostać nadany tytuł członka honorowego w wyniku głosowania członków Sekcji. Honorowe członkostwo może nabyć osoba szczególnie zasłużona dla Sekcji lub aktywnie działająca na jej rzecz, również nie posiadająca statusu studenta PG. Członek honorowy ma takie same prawa jak członek w aspiranturze.
 10. Sankcje wynikające z zaniedbań obowiązków członków Sekcji:
  1. osoby nie wywiązujące się z obowiązków statutowych lub szkodzące swą postawą interesom Sekcji mogą zostać skreślone z listy członków Sekcji w wyniku tajnego głosowania jej członków
  2. członek, wobec którego przedstawia się wniosek o skreślenie z listy członków Sekcji musi być poinformowany o tym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
  3. osobie ukaranej, czy skreślonej z listy członków Sekcji przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji
 11. Utrata członkostwa:
  1. na podstawie dobrowolnej rezygnacji
  2. w przypadku utraty statusu studenta
  3. w wyniku skreślenia z listy członków na zasadach określonych w §3.10.

§4 Organizacja Sekcji

 1. Władzami Sekcji są:
  1. Zarząd Sekcji wybrany spośród członków Sekcji
  2. zgromadzenie członków Sekcji tworzone przez członków obecnych na zebraniu
  3. Zebranie Walne członków Sekcji
  4. Opiekun i Opiekun Naukowy
 2. Praca władz Sekcji ma charakter społeczny.
 3. Działalność władz Sekcji jest jawna.
 4. Zebranie Walne członków Sekcji:
  1. jest najwyższą władzą Sekcji
  2. biorą w nim udział:
   1. z głosem stanowiącym: członkowie i Opiekunowie Sekcji
   2. z głosem doradczym: członkowie honorowi
  3. zwołuje Zarząd, który powiadamia w dowolnej formie pisemnej wszystkich członków o jego terminie i miejscu z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem
  4. jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych pod warunkiem, że uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Zarządu
  5. kompetencje i obowiązki Zebrania Walnego członków Sekcji:
   1. powoływanie Zarządu Sekcji w głosowaniu tajnym
   2. odwoływanie Zarządu w uzasadnionych przypadkach przed upływem jego kadencji w głosowaniu tajnym
   3. zatwierdzanie kierunków działania Sekcji określonych przez Zarząd
   4. uchwalanie Statutu Sekcji oraz podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu w głosowaniu jawnym
   5. zatwierdzanie kandydatur do tytułu członka honorowego w głosowaniu tajnym
   6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
 5. Zarząd:
  1. w skład jego wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz oraz Skarbnik
  2. Zarząd powoływany jest na Zebraniu Walnym na okres rocznej kadencji (plus ewentualny okres do momentu przejęcia obowiązków przez nowy Zarząd), jeden Prezes sprawuje swoje obowiązki nie dłużej niż dwie kadencje
  3. kompetencje i obowiązki Zarządu:
   1. organizowanie i kierowanie pracą Sekcji
   2. wykonywanie uchwał zgromadzenia członków Sekcji
   3. realizacja celów Statutowych Sekcji
   4. odpowiedzialność za działalność Sekcji przed władzami Wydziału
  4. kompetencje i obowiązki Prezesa Sekcji:
   1. zwoływanie i przewodniczenie zebraniom i innym przedsięwzięciom Sekcji
   2. przyjmowanie nowych członków oraz przedstawienie im Statutu Sekcji
   3. przyznawanie nagród i wyróżnień dla członków Sekcji za wybitne osiągnięcia naukowe i aktywną działalność
   4. przedkładanie sprawozdania z działalności Sekcji Zebraniu Walnemu, Opiekunom i władzom WCh PG
  5. w przypadku nieobecności Prezesa funkcje przejmuje jego Zastępca
  6. kompetencje i obowiązki Skarbnika:
   1. rzetelne prowadzenie spraw finansowych Sekcji wraz z Opiekunami
   2. tworzenie i gromadzenie dokumentacji finansowej Sekcji
  7. kompetencje i obowiązki Sekretarza:
   1. prowadzenie ewidencji oficjalnych spotkań i całej działalności Sekcji
   2. formułowanie i publikacja komunikatów, ogłoszeń i podań Sekcji
   3. publikacja strony internetowej
 6. Opiekunowie Sekcji:
  1. są powoływani przez Dziekana WCh PG na wniosek Zarządu Sekcji
  2. reprezentują Sekcję wobec administracji Uczelni i uwiarygodniają decyzje Sekcji poprzez sygnowanie dokumentów
  3. Opiekun Sekcji:
   1. reprezentuje Sekcję przed władzami WCh PG oraz na forum ogólnopolskim i zagranicznym
   2. pomaga organizować działalność Sekcji
  4. Opiekun Naukowy Sekcji:
   1. jest samodzielnym pracownikiem naukowym WCh PG
   2. udziela merytorycznej pomocy w formułowaniu tematów prac naukowych podejmowanych przez Sekcję
   3. podejmuje decyzje w sprawie wydawania środków finansowych przyznanych przez Uczelnię na działalność Sekcji
   4. wraz z Opiekunem może wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień dla członków za wybitne osiągnięcia naukowe i aktywną działalność
   5. wraz z Opiekunem czuwa nad pracą Zarządu
  5. Zarząd Sekcji w porozumieniu z jej członkami może wystąpić z wnioskiem do Dziekana WCh PG o odwołanie Opiekuna lub Opiekuna Naukowego w przypadku niespełnienia przez nich obowiązków statutowych lub wystąpieniu innych okoliczności utrudniających współpracę
 7. Wszelkie decyzje nie objęte postanowieniami niniejszego Statutu podejmowane są względną większością głosów na Zebraniu Walnym lub zwykłym pod warunkiem obecności przynajmniej połowy członków Sekcji.

§5 Finanse Sekcji

 1. Podstawowe środki finansowe Sekcji uzyskiwane są ze strony Politechniki Gdańskiej, instytucji wspierających działalność naukową oraz ze środków własnych.
 2. Źródła środków własnych:
  1. składki członkowskie
  2. środki finansowe wypracowane przez Sekcję
  3. środki przekazane na konto Uczelni adresowane na Sekcję
 3. Środki finansowe mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Sekcji.
 4. Sponsoring dopuszcza się na podstawie umowy podpisywanej każdorazowo pomiędzy Sekcją a sponsorem, po uzyskaniu wcześniejszej aprobaty Dziekana WCh PG.

§6 Legitymacja członkowska

 1. „Legitymacja członkowska SSOGPTChem Hybryda” (zwana dalej Legitymacją) jest dokumentem imiennym.
 2. Przyznanie Legitymacji jest równoznaczne z otrzymaniem pełnych praw członka Sekcji.
 3. Legitymację nadaje przyjętym Prezes Sekcji.
 4. Posługiwanie się Legitymacją uprawnia do działań określonych załączniku do niniejszego Statutu.
 5. Wzór Legitymacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§7 Przepisy końcowe

 1. SSOGPTChem „Hybryda” podlega rejestracji, której dokonuje JM Rektor PG.
 2. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zebranie Walne oraz Dziekana. Zmiany w Statucie zatwierdza Zebranie Walne.
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc wszelkie inne przepisy normujące działanie SSOGPTChem „Hybryda”.
 4. Rozwiązanie Sekcji może nastąpić w drodze uchwały Zebrania Walnego członków, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 80% członków uprawnionych do głosowania.
 5. Opiekun Naukowy ma obowiązek powiadomić władze Uczelni o rozwiązaniu Sekcji.
 6. W razie rozwiązania Sekcji cały jej majątek zostaje przekazany przez Zarząd Sekcji Dziekanowi WCh PG.
 7. Statut dostępny jest w Dziekanacie WCh PG.

Załączniki:


Uchwalono na Zebraniu Walnym 29 września 2011.